วันปัจฉิมนิเทศ 2554

วันปัจฉิมนิเทศ 2554 จัดขึ้นเพื่อเตรียมของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา เชาว์อารมณ์ ด้านจิตใจ ในการที่จะก้าวไปสู่บัญฑิต ก้าวสู่การทำงาน กิจกรรมนี้เกิดขึ้นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 มีการทำกิจกรรมมากมาย เช่น สหวิทยาการมืออาชีพ กิจกรรมนี้มีได้มีการเชิญศิษย์เก่าของสหวิทยาการที่จบไปแล้วมีงานทำแต่ละสาขาอาชีพมาพูดประสบการณในการทำงาน และ อุ่นมิตรสหวิทย์สัมพันธ์ มีการแสดงของนักศึกษารุ่นน้องที่ให้รุ่นพี่ และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ป็นต้น