อาจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

By · พฤษภาคม 24, 2011 · Filed in บุคลากร


อาจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

การศึกษา
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ความสนใจ

Chinese Studies, International Relations, China and Southeast Asia, China and The Mekong sub-regions

 

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

วิจัย
โครงการศึกษา ? วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาเศรษฐกิจ อาเซียนบนพื้นทีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทางหมายเลข 9) ? (กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ)

บทความทางวิชาการ

  • พิทยา สุวคันธ์ (2546 ) ? นิเวศวิทยาวัฒนธรรมโจร?, วารสารสหวิทยาการ ปีที่1 ฉบับที่ 2 มกราคม- มิถุนายน โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 221-235.
  • พิทยา สุวคันธ์ (2549 ) ? วิเคราะห์เศรษฐกิจจีน: การลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศ อาเซียน และไทย? , ข่าวจีนศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม- กันยายน ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 11-17.
  • พิทยา สุวคันธ์ (2550 ) ? การทะยานขึ้นของจีนในศตวรรษที่ 21: การก้าวไปสู่ระดับโลก?, รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 191-242.
  • พิทยา สุวคันธ์ (2550 ) ? จีนในศตวรรษที่ 21: การลงทุนของจีนในภูมิภาคอาเซียน?, ใน วาทกรรม กระบวนทัศน์ นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 221-243.
  • พิทยา สุวคันธ์ (2550 ) ? การลงทุนโดยตรงของจีนในไทย?, ใน จีน- อินเดีย มหาอำนาจเศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย วารสารเอเชียปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 60-92.
  • Pittaya Suvakunta (2007 ) ? China?s Go-Out Strategy: Chinese Foreign Direct Investment in Thailand?, Thammasat Review Vol.12 December 2007.
  • Pittaya Suvakunta (2007) ?Chinese FDI in Thailand? Journal of International Affairs, Institute of International Affairs, Aichi University, No.130 September 2007 pp. 83-116.
  • พิทยา สุวคันธ์ (2551 ) ? ไฮเออร์ (Haier )? หนังสือต้าเจียห่าว ฉบับ ต้าเจียห่าวอีสคัมมิ่งทูทาวน์ เดือน พฤศจิกายน 2550- มกราคม 2551 หน้า 62-67 .
  • พิทยา สุวคันธ์ (2551 ) ? เลโนโว (Lenovo )? หนังสือต้าเจียห่าว ฉบับ ดวงจีน 2008, กุมภาพันธ์ 2551- เมษายน 2551 หน้า 57-67.
  • พิทยา สุวคันธ์ (2551) ? การลงทุนโดยตรงของจีนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง? กระแสอาคเนย์ (Southeast Current ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 สิงหาคม 2551 หน้า 35-49
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์: 054-268-702 ต่อ 1219
โทรสาร: 054-268-702
E-Mail: zhang_pittaya @ hotmail.com , pittaya.lin @ gmail.com
ที่อยู่: โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190