การประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553

การประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น.- 16.30 น.
ณ ห้อง 3109 สำนักงานโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คณะกรรมการประเมินผลประกันคูณภาพภายใน ดังรายนามต่อไปนี้
1. ผศ.ดร จุฬาพร เอื้อรักสกุล
2. ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
3.รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

โดยมีคณะผู้บริหารโครงการปริญญาตรีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน