งานวิจัย

๑. ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เอกสาร๑)

๒. ข้อมุลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของโครงการ (เอกสาร๒)

๓. ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

– ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)? http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html
– ฐานข้อมูล Website สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา? http://www.basd.mua.go.th/index.php?ptyp=developmemt
– ฐานข้อมูลวารwสารไทย Scopus http://www.stanglibrary.wordpress.com

๔. ข้อมูลด้านระบบกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและดงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (เอกสาร๓)

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

๖. Websit หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

– ( สำนักงานบริหารงานวิจัย มธ.)? http://research.tu.ac.th
– ( สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่ง มธ.)? http://turac.tu.ac.th
– ( สนง.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย? http://trf.or.th
– ( สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) http://www.nrct.go.th
– ( สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี) http://www.nstda.or.th
– ( สถาบันพระปกเกล้า)? htpp://www.kpi.ac.th

๗. จรรยาบรรณนักวิจัย